Thông Tin Máy Chủ

21-02-2024

 

Hoạt Động Thời Gian Diễn Ra Vị Trí
Hoạt Động Mở Khi OPEN
Ngày 24/02/2024
BOSS Hoàng Kim Thương Thần : 13h00
Lãnh Hương Lăng : 21h00
Bắc Lục Lâm : 23h00
Ngẫu Nhiên
Nộp Quân Dụng 19h - 24h
Thứ 6 7 Chủ Nhật
Thương Nhân
Thần Bí
Tàng Kiếm Cả Ngày
Có Vượt Ải Nhanh
Sứ Giã Tàng Kiếm
Sát Thủ Đường  12h00 Và 22h00 Nam Nhân Thần Bí
Nộp Trái Cây Cả Ngày Đường Minh Thành
Thỏ Nướng 10h00, 11h00, 16h00, 17h00 Thập Đại Môn Phái
Thái Hư Cả Ngày
Có Vượt Ải Nhanh
Thần Du Chân Nhân
Tiêu Viễn Lâu Cả Ngày NPC Tiêu Viễn Lâu
Event Xuân Sang Cả Ngày Cẩm Nang
Đại Sự Kiện
Cây Huy Hoàng 11h15 , 17h15 , 21h30 Tây Thành Đô
Hoạt Động Mở Khi OPEN
Ngày 25/02/2024
BOSS Thế Giới 21h30 Tây Thành Đô
Tài Nguyên Chiến Cả Ngày Tư Mã Tấn Nguyên
Chiến Trường Phụ 14h00 và 19h00 Tiểu Phương
Tiểu Ngọc
Chiến Trường Chính 15h00 Và 20h00 Tiểu Phương
Tiểu Ngọc
Hoạt Động Mở Khi OPEN
Ngày 26/02/2024
Lương Sơn Bạc Cả Ngày
(55 Lần/1 Ngày,
3 Lần Đầu Có EXP)
Có Vượt Ải Nhanh
Đới Tông
Địa Huyền Cung Cả Ngày
(55 Lần/1 Ngày,
3 Lần Đầu Có EXP)
Có Vượt Ải Nhanh
Vân Hi Hòa
Vạn Kiếm Trũng Cả Ngày
(55 Lần/1 Ngày,
3 Lần Đầu Có EXP)
Có Vượt Ải Nhanh
Hắc Tổng Quản
Hoạt Động Mở Khi OPEN
Ngày 10/03/2024
Boss Tài Nguyên Chiến 22h30 Hằng Ngày Giữa Map TNC
Hoạt Động Mở Khi OPEN
Ngày 24/03/2024
Công Thành Đại Chiến 19h30 Chủ Nhật Thành Đô
Hoạt Động Mở Khi OPEN
Ngày 07/04/2024
Bang Hội Tinh Anh 19h30 Chủ Nhật  
 

 

 

 

Giới Hạn Trang Bị  
                                       Khi OPEN Ngày 24/02/2024
Trang Bị Diệu Dương Ngọc Diệu Dương 4%, 6%, 8%  
Trang Bị Thương Ưng Tướng Full Bộ  
Trang Bị Thương Ưng Soái Full Bộ  
Kim Xà 3     
Giới Hạn Opt VK    
 
BQPN 15%  
Trừ Nội 15%  
Trừ Ngoại 15%  
XSXC 10%  
   
Khi OPEN Ngày 10/03/2024
                           Mở Nâng Cấp Trang Bị Chiến Cuồng
  Tây Thành Đô