Tài Nguyên Chiến

08-09-2023


Thời Gian Tham Gia : Có thể tham gia bất kỳ giờ nào trong ngày

Điều Kiện Tham Gia : Nhân vật cấp 77 trở lên.

NPC Tham Gia : 


NPC Nhận Nhiệm Vụ Và Trả Nhiệm Vụ
Tại bản đồ thu thập, nhân vật phe Tống/Liêu đối thoại với NPC Triệu Tố Quyên/Tiêu Viễn Tuấn để nhận nhiệm vụ:


Công Cụ Thu Thập Tài Nguyên :


Các Bước Tham Gia : 
Bước 1: Mua công cụ thu thập.
Bước 2: Nhận nhiệm vụ tại NPC Triệu Tố Quyên (bên Tống) hoặc Tiêu Viễn Tuấn (bên Liêu)
Bước 3: Tìm tài nguyên tương ứng với công cụ đã mua.
Bước 4: Nhấn vào tài nguyên để thu thập, thu thập đủ 2.500 tài nguyên có thể trả nhiệm vụ


Chú Ý : 
- Mỗi nhiệm vụ nhân vật phải thu thập 2.500 tài nguyên thì mới hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ thu thập tiếp theo.
- Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ có thể hoàn thành tối đa 4 nhiệm vụ
- Sau 24h00 mỗi ngày sẽ reset số lần hoàn thành nhiệm vụ. Khi bắt đầu thu thập tài nguyên thì độ bền của công cụ tương ứng sẽ bị giảm 10/1 lần thu thập.
- Trong tổ đội chỉ cần 1 người thu thập thành công 1 tài nguyên thì các thành viên trong tổ đội đều nhận được. Các thành viên trong tổ đội phải đứng gần nhau.
- Một IP mạng chỉ vào được 1 phe

- Một IP mạng chỉ vào được 3 Acc NMD
- Một IP mạng chỉ vào được 3 Acc Hiệp Độc
- Một IP mạng chỉ vào được 3 Acc DGC
- Admin không can thiệp vào bản đồ Tài Nguyên Chiến ngoại trừ 2 trường hợp tạo góc lag bất tử và chặn cổng.