Sự Kiện Máy Chủ Mới

23-02-2024


Thông Tin Liên Quan :
Tham Gia Tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện Trong Hành Trang Game.Nguyên Liệu Event 
- Mở Rương Vàng Lương Sơn Bạc : 5 Xạ Hương + 5 Túi Thơm 
- Mở rương Vàng Địa Huyền Cung : 5 Xạ Hương + 5 Túi Thơm
- Mở Rương Vàng Vạn Kiếm Trũng : 5 Xạ Hương + 5 Túi Thơm


- Thu Hoạch Cây Bát Nhã Lớn : 5 Lọ Hương 


- Túi Thơm Đặc Biệt  : Mua Tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện Trong Hành Trang Game.


Công Thức Event : 
- Event 1 ( Chế Tạo Nước Hoa Thường )  : 3 Xạ Hương + 3 Túi Thơm + 1 Túi Thơm Đặc Biệt + 5 Vàng.
- Event 2 ( Chế Tạo Nước Hoa Khô ) : 1 Nước Hoa Thường + 3 Lọ Hương + 1 Túi Thơm Đặc Biệt + 10 Vàng.

Phần Thưởng Event :
Event 1 : Chế Tạo Nước Hoa Thường ( Sử dụng mặc định được 500k EXP và ngẫu nhiên các phần thưởng sau ) :
- 1 Bát Nhã Lớn.
- 1 Bát Nhã Nhỏ.
- 1 Túi Hạt Giống.
- 1 Cường Hóa Quyển 12
- 1 Cuyền Hòa Quyển 13
- 1 Cường Hóa Quyển 14
- 1 Cường Hóa Quyển 15
- 500k EXP
- 1000k EXP
- 2000k EXP
- 1 Quân Công Huy Hoàng.
- 5 Bánh Bột Vàng.
- 5 Minh Nguyệt Dạ.
- 5 Tây Bắc Vọng.
- 50 Ma Tinh.
- 1 Thiên Thạch Linh Thạch
* 1 Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 999 Lần Event 1.

Event 2 : Chế Tạo Nước Hoa Khô ( Sử dụng mặc định được 1000k EXP và ngẫu nhiên các phần thưởng sau ) 
- 1 Bát Nhã Lớn.
- 1 Bát Nhã Nhỏ.
- 1 Túi Hạt Giống.
- 1 Cường Hóa Quyển 12
- 1 Cuyền Hòa Quyển 13
- 1 Cường Hóa Quyển 14
- 1 Cường Hóa Quyển 15
- 1000k EXP
- 2000k EXP
- 3000k EXP
- 1 Quân Công Huy Hoàng.
- 5 Bánh Bột Vàng.
- 5 Minh Nguyệt Dạ.
- 5 Tây Bắc Vọng.
- 1 Tiêu Định Hồn
- 1 Đại Định Hồn
- 1 Trứng Linh Thú Cao.
- 1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
* 1 Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 999 Lần Event 2.

Phần Thưởng Sử Dụng Max Event : Nhận Tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện Trong Hành Trang Game.
- Event 1 ( Chế Tạo Nước Hoa Thường ) : 1 Thú Cưỡi Nhẫu Nhiên.
- Event 2 ( Chế Tạo Nước Hoa Khô ) : 32 Tinh Hoa Uẩn Linh 5.