Phần Thưởng Cấp Độ

22-06-2022

➡️Cấp 82 : Nhận Phục Sinh Pet Nhanh Tại Cẩm Nang Tân Thủ
➡️Cấp 84 : Trang Bị Cao Cấp BKVĐ +7
➡️Cấp 86 : 2 Trứng Linh Thú Cao
➡️Cấp 90 : Kích Hoạt Mạch 2
➡️Cấp 92 : 2 Tàng Kiếm Kỳ Thạch, 2 Tàng Kiếm Kim Ấn, 2 Tàng Kiếm Bảo Châu
➡️Cấp 95 : Kích Hoạt Mạch 3
➡️Cấp 97 : 5 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
➡️Cấp 99 : 1 Lăng Ba Vi Bộ