Các Hoạt Động Trong Game

22-06-2022

 

HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN DIỄN RA VỊ TRÍ PHẦN THƯỞNG
Pháo Hoa Chiến Thắng Cả Ngày 7 Thành Thị EXP
BOSS Hoàng Kim Thương Thần : 13h00
Lãnh Hương Lăng : 21h00
Bắc Lục Lâm : 23h00
Thông Báo Ở Hệ Thống Vủ Khí 76 Chưa Giám ĐịnhTúi
EXP
Bát Nhã Lớn Cả Ngày - Bắc Tuyền Châu
- Tây Thành Đô
EXP
Vàng
Trái Cây
Hạt Giống, Bát Nhã Nhỏ Cả Ngày 7 Thành Thị EXP
Ngôi Sao May Mắn Cả Ngày 7 Thành Thị EXP
Nử Oa Bảo Hạp Cả Ngày 7 Thành Thị EXP
Tàng Kiếm Cả Ngày
Có Vượt Ải Nhanh
Sứ Giã Tàng Kiếm EXP Vàng
Thái Hư Cả Ngày
Có Vượt Ải Nhanh
Thần Du Chân Nhân EXP
Vòng Bát Quái
Tiêu Viễn Lâu Cả Ngày NPC Tiêu Viễn Lâu EXP
Công Trạng
Tử Quang Các Cả Ngày Tử Quang Các Lão Nhân EXP
Điểm Tử Quang
Chiến Trường Chính 15h Và 20h Tiểu Phương (Biện Kinh 168/178)
Tiểu Ngọc (Biện Kinh 172/180)
EXP
Công Trạng
Chiến Trường Phụ 14h và 19h Tiểu Phương (Biện Kinh 168/178)
Tiểu Ngọc (Biện Kinh 172/180)
EXP
Công Trạng
Tài Nguyên Chiến Cả Ngày Tư Mã Tấn Nguyên EXP
Công Trạng
Lương Sơn Bạc Cả Ngày Đới Tông EXP
Vật Phẩm
Thiên Cang Lệnh
Địa Huyền Cung Cả Ngày Vân Hi Hòa EXP
Vật Phẩm
Thiên Môn Kim Lệnh
Vạn Kiếm Trũng Cả Ngày Hắc Tổng Quản EXP
Vật Phẩm
Cổ Linh Thạch, Cổ Linh Ngọc
BOSS Thế Giới 21h15 Trung Tâm Tây Thành Đô Vật Phẩm
Trang Bị
BOSS Môn Phái 16h30 Hằng Ngày 1 Ngày Xuất Hiện 7 Con 7 Phái Vật Phẩm
Trang Bị Sư Môn 4 5
Sát Thủ Đường  12h30 và 22h00 Nam Nhân Thần Bí EXP
Cây Huy Hoàng 11h15 , 17h15 , 21h15 Trung Tâm Tây Thành Đô Vật Phẩm Ngẫu Nhiên


- Cây Huy Hoàng

-Cây Nhỏ : Mặc Định 1.000.000 Exp Và Vũ Khí 76 Ngẫu Nhiên OPT
- Không Có Phần Thưởng ngẫu Nhiên
- Cây Trung : Mặc Định 2.000.000 Exp Và Vũ Khí 76 Ngẫu Nhiên OPT
50 Tây Bắc Vọng
50 Banh Bột Vàng
50 Minh Nguyệt Dạ
5 Ma Đao Thạch 1
5 Ma Đao Thạch 2
5 Ma Đao Thạch 3
1 Sách Pet 1
1 Sách Pét 2
1 Sách Pet 3
1 Sách Pet 4
1 Vé Tiểu Ý Vàng
20 Ma Tinh
50 Ma Tinh
100 Ma Tinh
Vip Phong Thương Lệnh Ưng Dương
Vip Phong Thương Lệnh Du Hiệp
Vip Phong Thương Lệnh Chiến Cuồng
Vip Phong Thương Lệnh Phá Quân
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Cường Hoá Quyễn 14
1 Cường Hoá Quyễn 15
1 Trứng Linh Thú Cao
 
- Cây Lớn : Mặc Định 3.000.000 Exp Và Vũ Khí 76 Ngẫu Nhiên OPT
Vip Phong Thương Lệnh Chiến Cuồng
Vip Phong Thương Lệnh Phá Quân
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Cường Hoá Quyễn 14
1 Cường Hoá Quyễn 15
1 Trứng Linh Thú Cao
100 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Tiểu Định Hồn
1 Đại Định Hồn
200 Mảnh Thiên Cang
10 Mảnh Thiên Môn
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 6